WERKWIJZE - TRAJECTVERLOOPHET VERLOOP VAN JE PROJECT

VRIJBLIJVEND GESPREK

In een eerste (vrijblijvend) gesprek wordt er overlopen wat we als architect voor jullie project kunnen betekenen en wat jullie wensen zijn.

SCHETSONTWERP

Op basis van het het bouwprogramme, de gestelde wensen en na onderling akkoord gaan we van start met het opmaken van een eerste schetsontwerp voor jullie woning of bouwproject.

Dit eerste ontwerp wordt voorgesteld met tekeningen op schaal en een 3-dimensionale voorstelling. Er wordt ook een kostenraming gekoppeld aan het ontwerp.

ONTWERP

Wanneer het ontwerp en de begroting in overeenstemming zijn met de wensen van de bouwheer worden de nodige aanpassingen doorgevoerd en het ontwerp verder uitgewerkt.

In deze fase wordt de definitieve overeenkomst opgesteld zodat aansluitend kan worden overgegaan tot het opmaken van de omgevingsaanvraag.

OMGEVINGSAANVRAAG

Eens het ontwerp op punt staat starten we met de opmaak van het omgevingsvergunningdossier (stedenbouwkundige aanvraag). Dit dossier omvat zowel de nodige tekeningen (grondplannen, gevels, doorsnedes, inplantings- en situeringsplan, riolerings- en funderingsplan, …) als de gevraagde administratieve documenten (hemelwaterverordening, verantwoordingsnota, statistisch formulier, brandweer, toegankelijkheid, MER-screening, …). Alles gebeurt volgens de bepalingen in het normenboek voor omgevingsaanvragen.

AANBESTEDINGSDOSSIER

Tijdens de termijn tot goedkeuring van de aanvraag gaan we over tot het opmaken van het aanbestedingsdossier. Nadat de stabiliteitstudie, de epb-voorstudie en het ventilatievoorontwerp voorhanden zijn worden de uitvoeringsplannen en nodige detailleringen uitgewerkt zodat de werken juist uitgevoerd kunnen worden.

Ook werken we de beschrijvende meetstaten uit. In deze meetstaten worden alle uit te voeren werken uitgesplitst, omschreven en voorzien van hoeveelheden. Naast deze beschrijvende meetstaten wordt er ook een werfplanning opgesteld.

Nadat alle prijsoffertes zijn ontvangen gaan we over tot het opmaken van vergelijkende prijstabellen waarbij we advies verlenen zodat de juiste aannemers vastgelegd kunnen worden via een aannemingsovereenkomst.

Indien zou blijken dat, door bijvoorbeeld recente prijsstijgingen, de offerte het voorziene budget overschrijdt, dan zullen we de mogelijke alternatieven onderzoeken (vb. door een aangepaste materiaalkeuze, een fasering van de werken enz…).

CONTROLE OP DE UITGEVOERDE WERKEN

Als onafhankelijke architect controleren we of de uitgevoerde werken conform de plannen en volgens de regels der kunst zijn uitgevoerd. Van elk werfbezoek wordt een verslag opgemaakt welke naar alle betrokken bouwpartners wordt doorgestuurd.

WERFCOÖRDINATIE

Tijdens het verloop van de werken houden we alle partijen steeds op de hoogte van de actuele werfplanning. De werfplanning wordt waar nodig aangepast zodat de werken elkaar steeds vlot kunnen opvolgen.

Op vraag van de aannemers verstrekken we ook steeds de nodige uitleg en schetsen die ervoor zorgen dat de werken juist en vlot uitgevoerd kunnen worden.

Tijdens de uitvoering van de werken worden ook steeds alle bijkomende studies gecoördineerd (stabiliteitstudie, epb-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, blowerdoortest, keuring riolering, …).

NAZICHT VAN DE REKENINGEN

Tijdens de werken wordt het gehele budget continu bijgewerkt zodat er een duidelijk overzicht is van de totale bouwkost.

De aannemers leggen hun vorderingsstaten of facturen voor aan de architect ter goedkeuring. Pas na onze goedkeuring mogen de aannemers de uitgevoerde werken (of voorschotten) factureren. In veel gevallen zal er ook een borg van 5% vrijgehouden worden tot het beëindigen van de werken.

OPLEVERING VAN DE WERKEN

Op het einde van de werken voert de architect een inspectie uit en vermeldt eventuele gebreken in een proces-verbaal van voorlopige oplevering. Eventuele resterende werken worden uitgevoerd binnen een onderling bepaalde redelijke termijn. Vanaf de voorlopige oplevering mag de woning in gebruik genomen worden, en start de 10-jarige aansprakelijkheid van de architect én aannemer.

Concreet kan de bouwheer, in de komende 10 jaar, bij problemen (barstvorming, lekkage, …) onmiddellijk de aannemer contacteren (en de architect op de hoogte stellen), die op zich het gebrek kosteloos in orde dient te brengen.