STUDIES(NIET) VERPLICHTE STUDIES

OPMETING BESTAANDE GEBOUWEN

Indien een bestaand gebouw verbouwd moet worden of als er een aanbouw tegen een bestaand gebouw komt te staan gaan we ter plaatse de gebouwen opmeten. Na de opmeting tekenen we de bestaande gebouwen nauwkeurig uit zodat het ontwerp correct ingepast kan worden in de bestaande situatie.

Bij niet bebouwde percelen is er vaak reeds een landmetersplan beschikbaar dat toegevoegd is aan de notariële akte.

EPB-STUDIE

De epb-verslaggever zal in overleg met de architect een voorstudie opmaken waaruit blijkt of het project voldoet aan de wettelijke eisen (Energie-prestatie-maatregel) en laat eventueel het ontwerp bijsturen. Zowel de gebouwschil, de oriëntaties, zonnewinsten, technieken, verwarming, sanitair, duurzame energie, … worden hierin vertaald naar een E-peil en S-peil.

Op het einde van de werken zal de epb-verslaggever de effectieve waarden van de uitgevoerde materialen, technieken, … ingeven om zo een eindverslag in te dienen bij het Vlaams Energie Agentschap.

De architect zorgt voor het contract tussen de bouwheer en de epb-verslaggever.

VENTILATIEVERSLAGGEVING

Naast de EPB-studie zal de ventilatieverslaggever een ventilatie-voorontwerp opmaken die voldoet aan de geldende regelgeving. Aan de hand van deze voorstudie kan de technieker een correcte prijsofferte opmaken voor het plaatsen van een goed werkend ventilatiesysteem.

Op het einde van de werken zal de ventilatieverslaggever een officiële meting uitvoeren ter plaatse in de woning. Deze meting dient ter controle of de nodige ventilatiedebieten behaald zijn.

De architect zorgt voor het contract tussen de bouwheer en de ventilatieverslaggever.

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

Tijdens de uitvoering van de werken zal de coördinator erop toezien dat alles conform de wettelijke veiligheidsvoorschriften uitgevoerd wordt. Hij maakt na de werken tevens een post-interventiedossier (P.I.D.) op. Dit dossier omvat alle beschikbare plannen, verslagen, fotomateriaal, handleidingen, … en is van groot belang bij een eventuele toekomstige verkoop van de woning!

De architect zorgt voor het contract tussen de bouwheer en de veiligheidscoördinator.

GRONDSONDERINGEN

Vooraleer er kan gestart worden met de stabiliteitstudie is het noodzakelijk (zeker bij nieuwbouw) om een grondsondering te laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma. Aan de hand van deze sondering kan de stabiliteitsingenieur bepalen welke funderingen toegepast moeten worden en welke dimensies deze fundering moet hebben.

STABILITEITSTUDIE

Tijdens de ontwerpfase bepalen we als architect welke en waar de nodige structuurelementen voorzien moeten worden. Na het finaliseren van de stedenbouwkundige aanvraag is het aan de stabiliteitsingenieur om de juiste dimensionering hiervan te bepalen.

In deze berekening voorziet hij de nodige funderingen, metalen liggers, betonbalken, kolommen, gewelven, …

De bouwheer zal met de ingenieur (die hij ook, indien gewenst, zelf mag aanstellen) een apart contract ondertekenen.

STUDIE TECHNIEKEN

Studie technieken: m.b.t. de studie van de elektriciteitswerken, sanitair en verwarming, zal de architect slechts een algemeen concept voorstellen. De gedetailleerde uitwerking er van gebeurt immers door de installateurs zelf (vb. berekening vermogen ketel, …). Indien gewenst kan de klant bijkomend beroep doen op een extern studiebureau voor de uitwerking van de (speciale) technieken (vb. lift – domotica –…).

INTERIEURONTWERP

Het interieurontwerp (met detailtekeningen voor ingemaakte kasten en keuken, decoratie, gordijnen, …) is niet voorzien in de architectuuropdracht.

Wel stellen wij een basisplan van de keuken en badkamer ter beschikking, dat verder kan uitgewerkt worden door de keukeninstallateur.

Indien gewenst kan de architectuuropdracht uitgebreid worden met een interieuropdracht.

PLAATSBESCHRIJVING

Als je afbraak-, graaf- of verbouwingswerken wil (laten) doen aan je woning of grond, is het aangewezen om voorafgaandelijk een tegensprekelijke plaatsbeschrijving te laten opmaken van de aanpalende panden.

Het gebeurt wel eens dat er door het uitvoeren van afbraak- of verbouwingswerken aan een woning schade wordt veroorzaakt aan een aanpalende woning (zo kunnen de werken bv. aanleiding geven tot barsten). Om te vermijden dat een buur die al barsten of andere schade had die onterecht in je schoenen probeert te schuiven (en zegt dat dit komt door jouw werken) heb je maar beter een zicht op de toestand van de naastgelegen woning vooraleer de werken beginnen.

Een plaatsbeschrijving moet zo worden opgemaakt dat men, zo nodig, de rechter er mee kan overtuigen.